Congress Committee

Organizing Committee

 

 

Honorary Chairmen

Hung-Chi Lue

Congress Chairman

Jou-Kou Wang

Vice-chairmen

Yih-Sharang Chen

Secretary General

Shuenn-Nan Chiu

Vice- Secretary General

Yu-Chuan Hua

Organizing Committee Member

Chung-I Chang

Hung-Tao Chung

Jong-Hau Hsu

Sheng-Lin Jan

Ming-Chih Lin

Jieh-Neng Wang

 

 

Mei-Hwan Wu

 

 

 

Jing-Ming Wu

 

 

 

 

 

Chun-An Chen

Zen-Kong Dai

Shu-Chien Huang

Pi-Chang Lee

Ming-Tai Lin

Jiunn-Ren Wu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ming-Ren Chen

Yun-Ching Fu

Betau Hwang

I-Chun Lin

Ching-Tsuen Shen

Shu-Jen Yeh

Scientific Committee

 

 

Chairman

Mei-Hwan Wu

Scientific Committee Member

Jeng-Sheng Chang

Shyh-Jye Chen

Ching-Feng Cheng

Yun-Ching Fu

Betau Hwang

Chun-Wei Lu

Jieh-Neng Wang

Hsiao-Ling Yang

 

 

 

Chun-An Chen

Ssu-Yuan Chen

Shuenn-Nan Chiu

Jong-Hau Hsu

Pi-Chang Lee

Ching-Tsuen Shen

Jou-Kou Wang

 

 

 

 

Ming-Ren Chen

Yih-Sharng Chen

Zen-Kong Dai

Shu-Chien Huang

Ming-Tai Lin

Jin-Chung Shih

Jing-Ming Wu